Početna > Svet
Svet

Ru­mu­ni de­man­to­va­li Ze­len­skog

Mi­ni­star­stvo od­bra­ne te ze­mlje tvr­di da ru­ski pro­jek­ti­li ni­su pro­le­te­li kroz njen va­zdu­šni pro­stor, već pre­ko Mol­da­vi­je.
Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ukra­jin­ski pred­sed­nik Vo­lo­di­mir Ze­len­ski upo­zo­rio je ju­če da je ne­ko­li­ko ru­skih ra­ke­ta pre­le­te­lo iz­nad Mol­da­vi­je i čla­ni­ce NA­TO-a Ru­mu­ni­je. Da je to iza­zov za Se­ver­no­a­tlant­sku ali­jan­su i ko­lek­tiv­nu bez­bed­nost.

„ Ne­pri­ja­telj je do sa­da lan­si­rao naj­ma­nje 70 ra­ke­ta u još jed­nom ma­sov­nom na­pa­du na Ukra­ji­nu. Ne­ko­li­ko ru­skih pro­jek­ti­la pro­le­te­lo je kroz va­zdu­šni pro­stor Mol­da­vi­je i Ru­mu­ni­je. Ovo su iza­zo­vi za NA­TO i ko­lek­tiv­nu bez­bed­nost. Ovaj te­ror se mo­že i mo­ra za­u­sta­vi­ti”, po­ru­čio je Ze­len­ski, pre­neo je Roj­ters.

Ru­mun­sko mi­ni­star­stvo od­bra­ne, me­đu­tim, sa­op­šti­lo je da je spa­zi­lo ru­ske pro­jek­ti­le. Da oni ni­su ušli u va­zdu­šni pro­stor Ru­mu­ni­je „ni jed­nog je­di­nog tre­nut­ka”.

„Si­stem va­zdu­šne kon­tro­le de­tek­to­vao je va­zdu­šni obje­kat ko­ji je lan­si­ran sa Cr­nog mo­ra, sa ru­skog bro­da u bli­zi­ni po­lu­o­str­va Krim. Naj­ve­ro­vat­ni­je je reč o kr­sta­re­ćoj ra­ke­ti. Ko­ja je ušla va­zdu­šni pro­stor Ukra­ji­ne, Mol­da­vi­je, a on­da se vra­ti­la u Ukra­ji­nu. Bez ijed­nog se­kun­da pro­ve­de­nog u ru­mun­skom pro­sto­ru”, sa­op­šti­lo je ru­mun­sko mi­ni­star­stvo od­bra­ne.

Pro­jek­til je pro­le­teo bli­zu Ru­mu­ni­je, a naj­kra­ća raz­da­lji­na pro­jek­ti­la i dr­žav­ne gra­ni­ce ove ze­mlje bi­la je u jed­nom tre­nut­ku 35 ki­lo­me­ta­ra, do­da­je se u sa­op­šte­nju.

Eskalacija sukoba u Ukrajini u senci sve većih gubitaka na obe zaraćene strane

 

Preuzmite android aplikaciju.