Почетна > Свет
Свет

Ру­му­ни де­ман­то­ва­ли Зе­лен­ског

Ми­ни­стар­ство од­бра­не те зе­мље твр­ди да ру­ски про­јек­ти­ли ни­су про­ле­те­ли кроз њен ва­зду­шни про­стор, већ пре­ко Мол­да­ви­је.
Фото: Танјуг/AP Photo/Efrem Lukatsky

Укра­јин­ски пред­сед­ник Во­ло­ди­мир Зе­лен­ски упо­зо­рио је ју­че да је не­ко­ли­ко ру­ских ра­ке­та пре­ле­те­ло из­над Мол­да­ви­је и чла­ни­це НА­ТО-а Ру­му­ни­је. Да је то иза­зов за Се­вер­но­а­тлант­ску али­јан­су и ко­лек­тив­ну без­бед­ност.

„ Не­при­ја­тељ је до са­да лан­си­рао нај­ма­ње 70 ра­ке­та у још јед­ном ма­сов­ном на­па­ду на Укра­ји­ну. Не­ко­ли­ко ру­ских про­јек­ти­ла про­ле­те­ло је кроз ва­зду­шни про­стор Мол­да­ви­је и Ру­му­ни­је. Ово су иза­зо­ви за НА­ТО и ко­лек­тив­ну без­бед­ност. Овај те­рор се мо­же и мо­ра за­у­ста­ви­ти”, по­ру­чио је Зе­лен­ски, пре­нео је Рој­терс.

Ру­мун­ско ми­ни­стар­ство од­бра­не, ме­ђу­тим, са­оп­шти­ло је да је спа­зи­ло ру­ске про­јек­ти­ле. Да они ни­су ушли у ва­зду­шни про­стор Ру­му­ни­је „ни јед­ног је­ди­ног тре­нут­ка”.

„Си­стем ва­зду­шне кон­тро­ле де­тек­то­вао је ва­зду­шни обје­кат ко­ји је лан­си­ран са Цр­ног мо­ра, са ру­ског бро­да у бли­зи­ни по­лу­о­стр­ва Крим. Нај­ве­ро­ват­ни­је је реч о кр­ста­ре­ћој ра­ке­ти. Ко­ја је ушла ва­зду­шни про­стор Укра­ји­не, Мол­да­ви­је, а он­да се вра­ти­ла у Укра­ји­ну. Без ијед­ног се­кун­да про­ве­де­ног у ру­мун­ском про­сто­ру”, са­оп­шти­ло је ру­мун­ско ми­ни­стар­ство од­бра­не.

Про­јек­тил је про­ле­тео бли­зу Ру­му­ни­је, а нај­кра­ћа раз­да­љи­на про­јек­ти­ла и др­жав­не гра­ни­це ове зе­мље би­ла је у јед­ном тре­нут­ку 35 ки­ло­ме­та­ра, до­да­је се у са­оп­ште­њу.

Eskalacija sukoba u Ukrajini u senci sve većih gubitaka na obe zaraćene strane

 

Преузмите андроид апликацију.