Почетна > Нови Сад
Актуелно Нови Сад

У сусрет доношењу новог ГУП-а

Најважнија тачка дневног реда на сутрашњој седници Скупштине Града Новог Сада свакако је доношење Генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030. године.
Фото: Градске инфо

Месецима уназад у јавности се воде полемике о оправданости доношења најважнијег планског документа за град, у предложеном тексту. Као најспорнији у тој расправи истичу се локалитети Каменичка ада, Дунавац и Шодрош, као и градња четвртог моста у продужетку Булевара Европе.

Пре свега, потребно је указати да је приликом израде овог планског документа испоштована целокупна законска процедура, од стручне контроле до излагања на јавни увид и консултације јавности кроз три јавне презентације.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад сачинило је Извештај о обављеном јавном увиду са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, са свим примедбама и одговорима по свакој примедби, а који су презентовани јавности.

У суштинском смислу, као прво питање о којем се највише полемисало у јавности је градња четвртог моста у продужетку Булевара Европе.

Фото: УГЗИНС

Осим што је овај мост у свим планским документима још од 1951. године, он представља и део пројекта од посебног интереса за Републику Србију, и део инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница.

Интенција је да се овај мост споји и са Фрушкогорским коридором, као и да буде спона која ће растеретити саобраћај у граду.

Без обзира на његов несумњив значај за Град и Републику, приликом израде плана израђена је стратешка процена утицаја овог инфраструктурног објекта на животу средину и прибављени су потребни услови заштите природе.

Када говоримо о заштити природе, битно је истаћи да су Каменичка ада, Дунавац и Шодрош први пут дефинисани као станишта заштићених и строго заштићених врста у овом предлогу ГУП-а, док су важећим планским документом незаштићене зоне.

Управо предлогом овог ГУП-а Каменичка ада и бродоградилиште се стављају у посебан режим заштите од плављења Дунава, у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе. И то на начин да ће део заштићеног подручја остати у кориту Дунава и неће доживети никакве измене у режиму плављења у односу на садашње стање. Такође, овако предложеним решењем никако неће доћи до уништења алувијалног екосистема.

Фото: Градске инфо

Када је реч о подручју некадашњег бродоградилишта, након доградње прве одбрамбене линије, план пружа могућност да за уређење и реализацију новог спортског, рекреативног, туристичког и општеградског центра уз Дунав, на овом подручју и његову приступачност и отвореност ка грађанима.

За потребе планирања нове прве одбрамбене линије за заштиту од Дунава у зони Каменичке аде и бродоградилишта урађене су чак две студије. Обе су показале да планирани насип неће имати негативних последица на водни режим Дунава, како на подручју града Новог Сада, тако и шире.

Предлогом ГУП-а смањује се индекс заузетости парцела у општеградским центрима на максималних 50%. Правила везана за општеградске центре налажу и градњу подземних гаража испод објеката, и то да за један стан буде обезбеђено 1,3 – 1,5 паркинг место.

Зелене површине у оквиру општеградских центара треба да заузимају минимум 30% површине парцеле. У складу са тим, целокупна површина зеленила на подручју града се повећава.

Иако је готово немогуће сажети целокупан ГУП у један текст, истицањем у јавности „најспорнијих“ делова, једно је сигурно – најважнији плански документ доноси бројне промене у односу на важећи, што је у складу са ширењем и развојем града. Међутим, интерес заштите природе, очување и проширење зелених површина, као и очувања природних станишта представљају у овом планском документу приоритете на уштрб којих се није ишло приликом креирања развоја града до 2030. године.

У складу са тим јасно је да су ставови зелених активиста упитни, да локације и подручја која до скоро нису ни посећивали сада неутемељено истичу као своја нова уточишта, несвесни чињенице да управо предлог овог документа им обезбеђује заштиту какву и желе.

Dokle su stigli radovi na tunelu ispod Fruške gore, najdužem u Srbiji? (FOTO/VIDEO)

 

Преузмите андроид апликацију.