Почетна > Свет
Свет

У Цр­ној Го­ри по­зи­ти­ван при­род­ни при­ра­штај

При­род­ни при­ра­штај у Цр­ној Го­ри у 2023. био је по­зи­ти­ван и из­но­сио је 681, на­кон три го­ди­не у ко­ји­ма је био не­га­ти­ван.
Фото: Pixabay/PublicCo

Пре­ма по­да­ци­ма За­во­да за ста­ти­сти­ку Мон­стат „у Цр­ној Го­ри је у 2023. го­ди­ни ро­ђе­но 7.008 жи­во­ро­ђе­не де­це”.

Про­шле го­ди­не у Цр­ној Го­ри умр­ло је 6.327 осо­ба.Пре­ма на­во­ди­ма Мон­ста­та, по­сма­тра­но по ре­ги­о­ни­ма, у се­вер­ном је за­бе­ле­жен не­га­ти­ван при­род­ни при­ра­штај, док је по­зи­ти­ван био у сре­ди­шњем и при­мор­ском. При­род­ни при­ра­штај је по­зи­ти­ван у де­вет, а не­га­ти­ван у 16 оп­шти­на.

Нај­ве­ћи број ма­ли­ша­на ро­дио се у Под­го­ри­ци (2.458), а нај­ма­њи у Шав­ни­ку (10).

Vlada Crne Gore odbila da vrati dragulje vredne 300 miliona evra

 

Преузмите андроид апликацију.