Почетна > Србија
Србија

Бо­цан-Хар­чен­ко по­звао по­сла­ни­ке да по­се­те Ду­му

Ру­ски ам­ба­са­дор Алек­сан­дар Бо­цан-Хар­чен­ко по­се­тио је ју­че чла­но­ве по­сла­нич­ке гру­пе при­ја­тељ­ства са Ру­си­јом у Скуп­шти­ни Ср­би­је ко­ји­ма је и зва­нич­но уру­чио по­зив да по­се­те ру­ску Ду­му.
боцан
Фото: Танјуг/Јадранка Илић

Ка­ко се на­во­ди у са­оп­ште­њу Скуп­шти­не Ср­би­је, у по­се­ти ам­ба­са­до­ра Ру­си­је На­род­ној скуп­шти­ни ко­ју је до­че­ка­ла По­сла­нич­ка гру­па при­ја­тељ­ства са Ру­си­јом, са Иго­ром Бра­у­но­ви­ћем на че­лу, цен­трал­на те­ма од­но­си­ла се на до­го­вор око са­стан­ка де­пу­та­та Др­жав­не ду­ме и по­сла­ни­ка срп­ског пар­ла­мен­та.

Ам­ба­са­дор је за­хва­лио По­сла­нич­кој гру­пи при­ја­тељ­ства на ука­за­ној по­др­шци за вре­ме одр­жа­ва­ња 60. Ге­не­рал­не скуп­шти­не Пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не Цр­но­мор­ске еко­ном­ске са­рад­ње. Ко­ја је одр­жа­на у Бе­о­гра­ду, од 6. до 8. де­цем­бра 2022. го­ди­не. Ис­та­као зна­чај са­рад­ње две зе­мље на ме­ђу­пар­ла­мен­тар­ном ни­воу.

Бра­у­но­вић је на­вео да ће Ср­би­ја на­ста­ви­ти да шти­ти сво­је ин­те­ре­се у скла­ду са Уста­вом, ме­ђу­на­род­ним пра­вом. Уз кон­сул­та­ци­је са ин­сти­ту­ци­ја­ма ко­је чи­не др­жав­ну власт. Чи­ји је циљ пре све­га те­ри­то­ри­јал­ни ин­те­гри­тет и су­ве­ре­ни­те­та Ср­би­је.

Сне­жа­на Па­у­но­вић ис­та­кла је да и по­ред при­ти­са­ка ко­је Ср­би­ја тр­пи по­во­дом пи­та­ња Ко­со­ва и Ме­то­хи­је и уво­ђе­ња ре­стрик­тив­них ме­ра Ру­си­ји, не­ће од­у­ста­ти од глав­них спољ­но­по­ли­тич­ких ци­ље­ва Ср­би­је. По­го­то­во на фо­ру­ми­ма ме­ђу­на­род­них ин­сти­ту­ци­ја.

Бо­цан-Хар­чен­ко ис­ко­ри­стио је при­ли­ку да чла­но­ви­ма По­сла­нич­ке гру­пе при­ја­тељ­ства уру­чи и зва­ни­чан по­зив по­се­те ру­ској Ду­ми. Ка­ко би по­сла­ни­ци има­ли ди­рект­не са­стан­ке и при­ли­ку да раз­го­ва­ра­ју о још ду­бљим ви­до­ви­ма са­рад­ње на би­ла­те­рал­ном ни­воу.

Vučić: Srbija bi bila suočena sa izazovima ako se ne usaglasimo sa planom za KiM

 

Преузмите андроид апликацију.