Ва­шинг­тон твр­ди да Ру­си­ја ша­ље Пјон­гјан­гу хра­ну у за­ме­ну за му­ни­ци­ју

Аме­рич­ки Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја уве­ло санк­ци­је сло­вач­ком тр­гов­цу оруж­ја Ашо­ту Мкр­ти­че­ву, ко­ји је по­сре­до­вао из­ме­ђу Мо­скве и Пјон­гјан­га. Бај­де­но­ва ад­ми­ни­стра­ци­ја је иза­шла с но­вим оп­ту­жба­ма да Ру­си­ја по­ку­ша­ва да на­ба­ви оруж­је од Се­вер­не Ко­ре­је за на­ста­вак ра­та у Укра­ји­ни у за­ме­ну за по­моћ у хра­ни. За раз­ли­ку од про­шло­го­ди­шњих тврд­њи ко­је су оста­ле без до­вољ­но до­ка­за, … Настави са читањем Ва­шинг­тон твр­ди да Ру­си­ја ша­ље Пјон­гјан­гу хра­ну у за­ме­ну за му­ни­ци­ју