Почетна > Свет
Свет

Ва­шинг­тон твр­ди да Ру­си­ја ша­ље Пјон­гјан­гу хра­ну у за­ме­ну за му­ни­ци­ју

Аме­рич­ки Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја уве­ло санк­ци­је сло­вач­ком тр­гов­цу оруж­ја Ашо­ту Мкр­ти­че­ву, ко­ји је по­сре­до­вао из­ме­ђу Мо­скве и Пјон­гјан­га.
Фото: Танјуг/Korean Central News Agency

Бај­де­но­ва ад­ми­ни­стра­ци­ја је иза­шла с но­вим оп­ту­жба­ма да Ру­си­ја по­ку­ша­ва да на­ба­ви оруж­је од Се­вер­не Ко­ре­је за на­ста­вак ра­та у Укра­ји­ни у за­ме­ну за по­моћ у хра­ни. За раз­ли­ку од про­шло­го­ди­шњих тврд­њи ко­је су оста­ле без до­вољ­но до­ка­за, Бе­ла ку­ћа је овог пу­та от­кри­ла иден­ти­тет сло­вач­ког тр­гов­ца оруж­јем ко­ји је по­сре­до­вао у скла­па­њу по­сла из­ме­ђу Мо­скве и Пјон­гјан­га.

„Има­мо но­ве ин­фор­ма­ци­је да Ру­си­ја ак­тив­но на­сто­ји да на­ба­ви до­дат­ну му­ни­ци­ју од Се­вер­не Ко­ре­је. Ашот Мкр­ти­чев (56) из Бра­ти­сла­ве ра­дио је на скла­па­њу бар­тер по­сла из­ме­ђу две зе­мље од кра­ја 2022. до по­чет­ка ове го­ди­не”, от­крио је порт­па­рол Бе­ле ку­ће за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност Џон Кир­би.

Пре не­го што је Кир­би но­ви­на­ри­ма от­крио иден­ти­тет сло­вач­ког по­сред­ни­ка, Кан­це­ла­ри­ја за кон­тро­лу стра­не имо­ви­не (ОФАК) Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја уве­ла је санк­ци­је Ашо­ту Мкр­ти­че­ву због ње­го­ве уло­ге у по­ма­га­њу Пјон­гјан­гу да ис­по­ру­чи  ви­ше од два­де­сет вр­ста оруж­ја и му­ни­ци­је Мо­скви у за­ме­ну за ко­мер­ци­јал­не ави­о­не, си­ро­ви­не и дру­гу ро­бу.

У обра­зло­же­њу аме­рич­ког Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја ка­же се да су пре­го­во­ри Мкр­ти­ча са зва­нич­ни­ци­ма две зе­мље де­таљ­но ука­зи­ва­ли на „уза­јам­но ко­ри­сну са­рад­њу”, ко­ја је укљу­чи­ва­ла фи­нан­сиј­ска пла­ћа­ња, али и бар­тер аран­жма­не.

Аме­рич­ка се­кре­тар­ка фи­нан­си­ја Џе­нет Је­лен из­ја­ви­ла је да се Ру­си­ја, по­што је из­гу­би­ла ви­ше од 9.000 ко­ма­да те­шке вој­не опре­ме од по­чет­ка ра­та, због мул­ти­ла­те­рал­них санк­ци­ја окре­ће до­ба­вља­чи­ма као што су Иран и Се­вер­на Ко­ре­ја.

Кир­би, ко­ји ни­је из­нео де­та­ље о овом слу­ча­ју – да ли су мо­жда већ не­ки по­сло­ви за­кљу­че­ни и о ко­јој вр­сти оруж­ја се пре­го­ва­ра­ло – из­ја­вио је да Ва­шинг­тон сма­тра да је Ру­си­ја на­ме­ра­ва­ла да по­ша­ље де­ле­га­ци­ју у Се­вер­ну Ко­ре­ју ка­ко би Пјон­гјан­гу по­ну­ди­ла хра­ну у за­ме­ну за му­ни­ци­ју.

„Сва­ки спо­ра­зум о оруж­ју из­ме­ђу Се­вер­не Ко­ре­је и Ру­си­је ди­рект­но би пре­кр­шио низ ре­зо­лу­ци­ја Са­ве­та без­бед­но­сти УН”, до­дао је он, пре­но­си АФП.

Аме­рич­ки др­жав­ни се­кре­тар Ен­то­ни Блин­кен ре­као је да је ово ја­сна по­ру­ка да САД не­ће по­пу­сти­ти пред они­ма ко­ји пру­жа­ју по­др­шку агре­си­ји Ру­си­је и бру­тал­ном ра­ту про­тив Укра­ји­не: „На­ста­ви­ће­мо да иден­ти­фи­ку­је­мо, раз­от­кри­ва­мо и су­прот­ста­вља­мо се по­ку­ша­ји­ма Ру­си­је да на­ба­ви вој­ну опре­му од (Се­вер­не Ко­ре­је или) би­ло ко­је дру­ге др­жа­ве ко­ја је спрем­на да по­др­жи њен рат у Укра­ји­ни”, на­вео је Блин­кен у са­оп­ште­њу.

Кир­би је об­ја­снио да су по­сло­ви због ко­јих се Мкр­ти­чев на­шао на „цр­ној ли­сти” Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја САД одво­је­ни од слу­ча­ја кад је Се­вер­на Ко­ре­ја кра­јем про­шле го­ди­не про­да­ла ра­ке­те и ар­ти­ље­риј­ску му­ни­ци­ју пла­ће­нич­кој гру­пи „Ваг­нер”, ко­ја се бо­ри на пр­вим ли­ни­ја­ма фрон­та у Укра­ји­ни.

Вла­сник при­ват­не ру­ске вој­не гру­пе „Ваг­нер” Јев­ге­ниј При­го­жин кра­јем де­цем­бра про­шле го­ди­не од­ба­цио је као гла­си­не и спе­ку­ла­ци­је тврд­ње САД да су пре­у­зе­ли по­шиљ­ку оруж­ја из Се­вер­не Ко­ре­је. Тврд­ње Бе­ле ку­ће та­да је де­ман­то­вао и зва­нич­ни Пјон­гјанг, оп­ту­жив­ши Ва­шинг­тон да иза­зи­ва кр­во­про­ли­ће и ра­за­ра­ње у Укра­ји­ни снаб­де­ва­ју­ћи Ки­јев смр­то­но­сним оруж­јем.

Зеленски увео санкције према 33 руска држављанина и 225 компанија

Преузмите андроид апликацију.