Почетна > Нови Сад

Нови Сад Новосадске приче

Шта каже правна струка: Како се на суду третира вршњачко насиље и које су могуће казне?

Актуелна тема данашњице и једна од неретких, али поприлично непожељних понашања, јесте свакако вршњачко насиље.
Фото: Pexels/EKATERINA BOLOVTSOVA

Данас ова тема, поред деце, родитеља и школе, обухвата и правне системе. Шта је оно што би требало да знамо када је реч о вршњачком насиљу са правног аспекта и како се оно на суду третира, као и наравно колике су казне, открила нам је адвокат Милица Стојановић.

Шта је вршњачко насиље?

Према изворима Националне платформе за превенцију против насиља које укључује децу  под називом „Чувам те“ вршњачко насиље се дефинише:

као свако понашање које наноси штету другоме, обично слабијем, и често се дешава учестало. Овај вид насиља може бити физички, вербални, друштвени или електронски.

У данашње време најчешћи је електронско, али у великој мери и даље физичко и вербално насиље.

Фото: Pexels/Mikhail Nilov
1. Шта се на суду третира као вршњачко насиље?

„Када се говори о вршачком насиљу, насиље и злостављање подразумева сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика. Оно се може јавити у више облика, и то као физичко, психичко (емоционално), социјално и дигитално, при чему је дигитално насиље у последње време можда и најизраженије обзиром на заступљеност друштвених мрежа и утицаја интернета код деце.“

Фото: Pexels/Math

„Да би се говорило о насиљу, довољно је чак да је било који од наведених облика насиља претрпљен само једанпут и да је угрожавање детета или ученика само потенцијално, дакле насиље не мора бити континуирано и не мора стварно доћи до угрожавања.

Такође, оно може бити извршено и у простору школе, али и ван простора школе,
односно другог простора у коме школа остварује образовно – васпитни рад.“

2. Како је правно могуће теретити?

„Више закона дефинише ово питање. Закон о основама система образовања и васпитања, са последњим изменама које су ступиле на снагу у новембру месецу ове године, затим Кривични законик, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, као и Закон о облигационим односима. Закон о основама система образовања и васпитања прописује низ обавеза, дужности и случајеве одговорности како на страни установе у којој се образовање остварује, тако и на страни родитеља, као и забрану насиља између осталог, над дететом или учеником.

Установа (основна и средња школа, дом ученика) је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу уколико примети знаке насиља и злостављања, а свакако је дужна да ради на превенцији насиља, док родитељ и ученик могу поднети пријаву надлежном Министарству уколико је дошло до повреде забране насиља и злостављања, у сваком случају се о вршњачком насиљу обавештава и Центар за социјални рад ради предузимања мера из њихове надлежности.“

Фото: Pixabay/Daniel_B_photos
3. Које су могуће казне?

„Обзиром да је установа дужна да ради на превенцији насиља, те уколико не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреде забране насиља, истој може бити изречена новчана казна у прекршајном поступку у износу од 100.000,00 динара до 1.000.000,00 динара, а директору, односно одговорном лицу установе од 25.000,00 динара до 100.000,00 динара.

Фото: Градске инфо

У односу на ученика може бити покренут васпитно – дисциплински поступак у оквиру установе, а у случају сумње да је извршена повреда забране насиља појачава се васпитни рад ученика уз учешће родитеља. Поред тога, они ученици који су навршили 14 година живота подлежу и кривичној одговорности, ради утврђивања одговорности родитеља ученика који чини повреду забране насиља школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка у коме се може изрећи новчана казна од 40.000,00 динара до 100.000,00 динара, односно кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, што даље значи да и родитељи могу кривично одговарати.

Такође, ученик који је претрпео вршњачко насиље, може тужбом покренути парнични поступак за накнаду нематеријалне и материјалне штете, а коју надокнаду може захтевати од родитеља детета које врши насиље и у одређеном околностима од установе која врши надзор над ученицима, односно школе.“

4. Да ли су у Новом Саду забележени такви случајеви?

Да, забележени су случајеви вршњачког насиља.


***Текст је заснован на правним прописима који важе на дан објављивања текста. Текст не представља правни савет, искључиво је информативног карактера и представља тумачење.

 

Vršnjačko nasilje: kako da zaštitite svoje dete

 

Преузмите андроид апликацију.