Почетна > Свет
Свет

По­пис од­ло­жио пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре у Цр­ној Го­ри

Ово се об­ја­шња­ва као на­сто­ја­ње пре­ми­је­ра у тех­нич­ком ман­да­ту Дри­та­на Аба­зо­ви­ћа да вла­ду одр­жи до кра­ја сле­де­ће го­ди­не.
попис
Фото: Танјуг/Ристо Божовић

Од­лу­ком Вла­де Цр­не Го­ре да се по­пис у Цр­ној Го­ри одр­жи од 1. до 15. но­вем­бра од­ло­же­ни су ван­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. За ко­је се ве­ро­ва­ло да ће се одр­жа­ти нај­ка­сни­је кра­јем го­ди­не.

На­кон што је пре пар ме­се­ци у пар­ла­мен­ту из­гла­са­но не­по­ве­ре­ње пре­ми­је­ру у тех­нич­ком ман­да­ту Дри­та­ну Аба­зо­ви­ћу и ње­го­вом ка­би­не­ту. Део пар­ла­мен­тар­не ве­ћи­не и опо­зи­ци­ја зах­те­ва­ли су да се рас­пу­сти пар­ла­мент. Од­мах кре­не у ван­ред­не пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре. Уме­сто то­га пред­сед­ни­ца пар­ла­мен­та Да­ни­је­ла Ђу­ро­вић рас­пи­са­ла је пред­сед­нич­ке из­бо­ре за 19. март.

Рас­пи­си­ва­ње ових из­бо­ра као и по­пи­са ста­нов­ни­штва ме­ђу за­го­вор­ни­ци­ма ван­ред­них пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра ту­ма­чи се као Аба­зо­ви­ће­во на­сто­ја­ње да са кон­сти­ту­ен­ти­ма из де­ла вла­сти одр­жи вла­ду до кра­ја на­ред­не го­ди­не.

Са­да ка­да су се за­ка­за­ли пред­сед­нич­ки из­бо­ри и за­ка­зан по­пис „нај­гла­сни­ји бор­ци” за спас др­жа­ве, де­мо­кра­ти­је и европ­ских вред­но­сти утих­ну­ли су са по­ру­ка­ма да су ван­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри је­ди­ни из­лаз из по­сто­је­ће по­ли­тич­ке кри­зе.

Uhapšena dva poslanika EP u sklopu istrage o korupciji

 

Преузмите андроид апликацију.