Почетна > Свет
Свет

Па­риз уки­да изнајмљивање елек­трич­них тро­ти­не­та

У скла­ду са од­лу­ком на ре­фе­рен­ду­му гра­ђа­на, Па­риз ће ове не­де­ље по­ста­ти је­дан од рет­ких гра­до­ва у Евро­пи са пот­пу­ном за­бра­ном из­најм­ље­них елек­трич­них тро­ти­не­та, ја­вља CNBC.
Фото: Unsplash/letskick

Три ком­па­ни­је са ли­цен­цом за рад елек­трич­них тро­ти­не­та у фран­цу­ској пре­сто­ни­ци има­ју око 15.000 елек­трич­них тро­ти­не­та, пре­но­си Тан­југ.

Ши­ром све­та рас­пра­вља се о то­ме да ли су ова во­зи­ла, ко­ја се от­кљу­ча­ва­ју и пла­ћа­ју пу­тем апли­ка­ци­је, опа­сна јав­на смет­ња или део бу­дућ­но­сти ур­ба­не мо­бил­но­сти.

Tropska oluja pogodila Kubu, Florida strahuje od uragana

Преузмите андроид апликацију.