Почетна > Културна сцена

Културна сцена Нови Сад

Опера „Тоска“ сутра у Српском народном позоришту

Опера у три чина „Тоска“ биће изведена сутра, 10. децембра са почетком у 19 часова на сцени Јован Ђорђевић у Српском народном позоришту.
Фото: СНП/Миомир Ползовић

Пу­чи­ни­је­ва „То­ска“ спа­да ме­ђу нај­о­ми­ље­ни­је и нај­ви­ше из­во­ђе­не опе­ре уоп­ште. Пи­сци и ко­мен­та­то­ри стал­но из­но­се но­ве прет­по­став­ке о узро­ци­ма ове по­пу­лар­но­сти, а пр­о­из­во­ђа­чи гра­мо­фон­ских пло­ча ис­по­ру­чу­ју но­ве и но­ве сним­ке ком­плет­не опе­ре.

Из­гле­да да ја­сна и пре­глед­на, али уз­бу­дљи­ва рад­ња, сме­ште­на у по­год­но исто­риј­ско раз­до­бље, и две те­нор­ске и јед­на со­пран­ска ари­ја, уз два ве­ли­ка ду­е­та со­пра­на и те­но­ра, обез­бе­ђу­ју тра­јан успех, иако су мно­ги сма­тра­ли да са­др­жи­на ни­је баш опер­ска.

Predavanje „Slovenski matrijarhat“ sutra u Prometeju

Преузмите андроид апликацију.