Почетна > Србија
Србија

Ново заштићено подручје Споменик природе „Ковачевића пећина“

На основу Закона о заштити природе, Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Споменика природе „Ковачевића пећина“.
<img src="cave.jpg" alt="cave for protect">
Фото: Pixabay/anncapictures

Ковачевића пећина, са непосредном околином улаза у пећину и залеђем, у западној Србији, проглашена је заштићеним подручјем великог значаја, односно II категорије као споменик природе.

Споменик природе „Ковачевића пећина“ стављен је под заштиту ради очувања, у изворном облику, репрезентативног примера пространог, хоризонталног, вијугавог и разгранатог подземног облика карстног рељефа развијеног у кречњацима палеозојске старости (карбон), који се састоји из четири јединствене целине: Улазног дела (са два отвора), Главног канала, Канала са кадама и Блатног канала, укупне познате дужине 985 m, као и очувања елемената геодиверзитета у виду атрактивног пећинског накита и биодиверзитета, који се огледа у присуству седам родова фосилне фауне (различитих родова сисара, плеистоценске и рецентне старости, од којих је најзначајнији пећински медвед), 12 врста фауне зглавкара и четири врсте слепих мишева (природне реткости).

Унутар пећине налази се и пећинско језеро иза којег се, како се претпоставља, наставља пећински систем. У пећини су откривени остаци неолитског насеља из 3500 године п.н.е, налази из римског доба из 4. века као и из средњег века.

Пећина је у далекој прошлости пружала уточиште разним животињама, па су у њеним наносима нађене кости пећинског медведа старе око 60 000 година.

Споменик природе „Ковачевића пећина” налази се на територији општине Крупањ, село Церова, засеок Ковачевићи, КО Церова.

Површина Споменика природе „Ковачевића пећина” износи 4,69 ha, све у приватном власништву, обухваћено II степеном заштите. На подручју Споменика природе „Ковачевића пећина“ није дозвољено обављати радове и активности за које се, у складу са законом којим се уређује заштита природе, утврди да могу нарушити примарне природне и створене вредности и карактер подручја, оштетити вредности подручја, нарушити природне процесе и еколошку целовитост подручја или значајно неповољно утицати на естетска и културно-историјска обележја.

Споменик природе „Ковачевића пећина“ поверава се на управљање Туристичко-спортској организацији општине Крупањ.

 

Преузмите андроид апликацију.