Почетна > Бизнис
Бизнис

Нови правилници за туристичке агенције на снази од 25. јуна

Министарство трговине, туризма и телекомуникација саопштило је данас да је донело измене и допуне три правилника којима се ближе уређују нови услови и начин обављања делатности туристичких агенција, организатора туристичких путовања, а који су ступили на снагу 25. јуна 2021. године.
Фото: Pixabay/Lorri Lang
Изменом Правилника о условима и начину рангирања лиценце

Изменом Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и о условима и начину издавања свечане форме лиценце, лиценца се рангира у зависности од места реализовања туристичких путовања.

Категорија А се издаје за обављање послова организовања, реализовања и продаје туристичких путовања у земљи и иностранству, а категорија Б за обављање послова организовања туристичких путовања у земљи, при чему организатор путовања може да пружи и услугу која обухвата највише једно ноћење, у временском трајању не дужем од 48 сати, у државама са којима се Република Србија граничи.

Прелазним и завршним одредбама је прописано да ће организатор путовања који није обезбедио гаранцију путовања, ускладити своје пословање са одредбама овог правилника у року од 30 дана од дана ступања на снагу правилника.

У случају непоступања у наведеном року регистратор туризма ће извршити њихово брисање из Регистра туризма

Организатор путовања коме је издата лиценца на основу банкарске гаранције, ускладиће своје пословање у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника, у делу прописаних услова за примаоца банкарске гаранције, у делу броја чланова организатора путовања који не може бити мањи од 15.

Фото: Pexels/slon_dot_pics

Другим измењеним Правилником, оним о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања, прималац банкарске гаранције се дефинише као струковно, односно пословно удружење или асоцијација туристичких агенција, са бројем чланова организатора путовања не мањим од 15.

Даље у делу дефинисања појмова додат је нови појам – висина промета као износ који чини збир износа вредности продатих, а нереализованих туристичких путовања од стране организатора путовања, у реалној висини или у планираној висини.

Овим правилником дефинисана је и висина гаранције

Овим правилником је прописано да организатор путовања за категорију А обезбеђује гаранцију путовања у најмањем износу лимита покрића и то за висину промета:

До 20.000.000 динара – гаранција се уговара у најнижем износу од 30.000 евра; од 20.000.000 – 60.000.000 динара – гаранција се уговара у најнижем износу од 50.000 евра; од 60.000.000 до 150.000.000 динара- – гаранција се уговара у најнижем износу од 100.000 евра; од 150.000.000 до 500.000.000 динара- – гаранција се уговара у најнижем износу од 250.000 евра; од 500.000.000 до 1.000.000.000 – гаранција се уговара у најнижем износу од 350.000 евра; преко 1.000.000.000 динара – гаранција се уговара у најнижем износу од 400.000 евра.

Фото: Pexels/Asad Photo Maldives

Организатор путовања за категорију Б обезбеђује гаранцију путовања у најмањем износу лимита покрића и то за висину промета: до 5.000.000 динара – гаранција се уговара у најнижем износу од 5.000 евра; од 5.000.000 – 10.000.000 динара – гаранција се уговара у најнижем износу од 15.000 евра; од 10.000.000 до 20.000.000 динара – гаранција се уговара у најнижем износу од 30.000 евра.

У случају да висина промета за категорију Б прелази износ од 20.000.000 динара, организатор путовања обезбеђује гаранцију путовања на начин и у висини лимита покрића прописан за категорију А.

Организатор путовања у случају повећања висине промета обезбеђује нову одговарајућу гаранцију путовања са прописаним лимитом покрића.

Депозит се прописује у најнижем износу од 2000 евра за лиценцу рангирану у категорију А, односно 500 евра за лиценцу рангирану у категорију Б.

Регулисана документација потребна за регистрацију и евиденцију

Трећим измењеним Правилником, о изменама и допуни правилника о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију, врши се усаглашавање са претходна два правилника у делу који се односи на достављање података ради евиденције у Регистру туризма.

Уз пријаву за регистрацију прописаних података организатор путовања прилаже изјаву о висини промета, односно планираној висини промета, са најмањим износом лимита покрића у зависности од категорије лиценце, коју оверава одговорно лице организатора путовања.

Такође у делу признавања страног језика, за руководиоце пословнице, као један од доказа може се приложити диплома више или високе школе на којој се језик изучавао најмање две школске године.

Правилници су објављени у Службеном гласнику РС, број 62/21.

 

Преузмите андроид или IOS апликацију.