Почетна > Нови Сад

Актуелно Нови Сад

Како ће Темерински пут постати модеран и пословно функционалан улаз у Нови Сад?

Темерински пут деценијама уназад представља препознатљив улазни правац у Нови Сад. Новим планом регулације овај простор има потенцијал да прерасте у модеран и функционалан пословни потез дуж улазног правца у град.

Површина од 29,56 хектара на којој су предвиђени радови представља део Темеринског пута, северно од Улице Паје Радосављевића у Новом Саду, па све до коридора Државног пута А1, који води ка граничном прелазу „Хоргош“.

Простор се по планираним наменама, али и по карактеру и степену реализације, може поделити на две просторне целине, једну западно (Клиса и Сентандрејски пут) , а другу источно (Мали Београд – Велики Рит) од Темеринског пута.

Док је простор западно од Темеринског пута скоро у целости реализован. У зони источно од Темеринског пута планирани су комплекси за: породично становање (делимично реализовано јужно од Улице Васе Остојића), становање са пословањем (северно од Улице Васе Остојића), пословање на улазним правцима (дуж Темеринског пута), планирана је и средња школа као и предшколска установа (уз Дечанску улицу).

Планом обухваћен простор у великој мери представља завршену просторну целину. С обзиром на то, у највећем делу обухваћеног подручја задржаће се претходно планиране намене и капацитети.

Фото: PrtSc/ЈП Урбанизам
Што се тиче уређења поменутог дела Темеринског пута, највећи део простора намениће се пословању, односно пословању на улазним правцима.

Планирани пословни објекти налазиће се са источне стране Темеринског пута али и у шест специфичних блокова са западне стране. На овим просторима предвиђају се саджаји из области терцијарних делатности и производног занатства, који буком, аерозагађењем и другим штетним дејствима не угрожавају животну средину.

У оквиру ове намене могуће је обављати и делатности из сфере услужног занатства, то јест објекти у функцији пружања услуга одржавања и поправке моторних возила, изнајмљивања и лизинга материјалних средстава (нпр. аутомобила, рачунара, производа широке потрошње и индустријске опреме), услуге одржавања објеката, канцеларијско-административних услуга и сл.

Фото: Градске инфо

Трговина на овим просторима може бити заступљена у свим видовима осим продаје расутих материјала и секундарних сировина. Могућа је изградња складишних простора у функцији трговине, односно у функцији пружања услуга у саобраћају (друмски превоз терета и путника).

У области угоститељско-туристичке делатности могуће су све врсте услуга рачунајући и преноћишта, али и друге пратеће функције као што су спорт и рекреација.

Пословне просторије за оне занатске делатности које производе гасове, отпадневоде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на окружење могу се градити под условом да у објекту апсорбују штетна дејства по околину.

Породично становање заузима значајан део простора као једна од две доминантне намене, наведено је у плану.

Намена породичног становања је заступљена у зони западно од Темеринског пута – дуж Улице Боже Кузмановића.

Највећи део простора у оквиру ове намене је реализован. За нереализоване делове планирана је изградња једног (главног) објекта породичног становања на парцели, максималне спратности П+1+Пк. Помоћни објекти граде се искључиво као приземни.

Фото: Град Нови Сад

Реализацију планираних стамбених и пословних објеката мора да прати изградња саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, а нарочито паркинг простора.

Паркирање возила за сопствене потребе власници објеката по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута, а број паркинг-места зависи од намене објеката.

Пошто простор обухваћен планом има изузетне услове за развој бициклистичког саобраћаја, дуж Темеринског пута планирана је изградња обостраних двосмерних пешачких и бициклистичких стаза. Поред овога планиране су и бициклистичке стазе дуж Савске улице, и дела Улице Васе Остојића.

Планира се одвијање јавног градског и приградског аутобуског саобраћаја по постојећим трасама дуж Темеринског пута као и у осталим улицама у којима су планиране бициклистичке стазе.

Фото: УГЗИНС

Планом је предвиђено и формирање пешачких пролаза, чијим ће се увођењем значајно скратити пешачке путање. Зелене површине заступљене су у виду малих површина, позиционираних обично на угловима блокова.

Са источне и западне стране Темеринског пута, поред већ формиране уличне мреже (као што су улице Боже Кузмановића, Омладинских радних акција итд.), планирају се секундарне улице паралелне са Темеринским путем, које треба да прихвате локални саобраћај са простора Великог рита и Клисе и које ће се на планираним раскрсницама дуж Темеринског пута укључити на Темерински пут. Планирају се три пуне раскрснице, и то постојећа кружна раскрсница на улазном правцу, као и две крстасте раскрснице на улицама Савској и Дечанској.

Napreduju radovi na održavanju putne infrastrukture širom grada

Преузмите андроид апликацију.