Почетна > Србија
Србија

Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/22), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 1. јуна 2023. године, расписује
Фото: Градске инфо
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 I ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива (у даљем тексту: Позив) је финансирање израде пројектно-техничке документације за потребе јединица локалних самоуправа са подручја АП Војводине.

Циљ овог Позива је подршка процесу реализације развојних приоритета у области локалног економског развоја и координација свих нивоа власти у јачању институционалног оквира  за друштвено-економски развој јединица локалних самоуправа са подручја АП Војводине.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕН ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

Средства опредељена за овај Позив у износу од 60.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/22), у члану 11, Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Програм 1505 – Регионални развој – Програмска активност 1001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама у пројектима у области регионалног развоја – Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

III НАМЕНА СРЕДСТАВА

Опредељена средства намењена су за финансирање израде пројектно-техничке документације за развој, унапређење и модернизацију локалне, пословне и друштвене инфраструктуре.

 IV ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на Позиву имају јединице локалне самоуправе са подручја АП Војводине (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Подносилац пријаве може аплицирати са више пријава.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Услови за финансирање пројеката по Позиву су:

 • да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Позива,
 • да је пројекат у складу са планским документима Подносиоца пријаве,
 • да Подносилац пријаве нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао,
 • да се против овлашћеног лица за подношење пријаве не води кривични поступак.
VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми  за оцену пројеката су следећи:

 • Развијеност јединица локалне самоуправе,
 • Очекивани ефекти који се постижу реализацијом пројекта:
  • утицај на развој и унапређење локалне самоуправе у обављању послова и ефикасност у пружању услуга грађанима,
  • утицај на подстицање нових инвестиција које доприносе развоју јединице локалне самоуправе.
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве је у обавези да достави следећу документацију:

 • уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица образац Пријава предлога пројекта,
 • мишљење надлежног органа Подносиоца пријаве за послове урбанизма и просторног планирања да постоји плански основ за планирани пројекат,
 • информацију о постојећој пројектно-техничкој документацији, уколико се аплицира за наредну фазу израде, у ком случају Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби о томе затражи додатну документацију и информације,
 • Изјава Подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата),
 • Изјава да се против лица овлашћеног за подношење пријаве не води кривични поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата).

Задржава се право да се од Подносиоца пријаве затражи и додатна документација.

Недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Позивом, односно оне које се не односе на Позивом предвиђене намене), непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни документи, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом, пријаве које нису поднете на одговарајућем  обрасцу) неће бити разматране.

 VIII РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Позив је отворен до утрошка средстава.

Пријава са обавезном документацијом доставља се у писаном облику, у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријаве се достављају поштом или предајом на Писарницу покрајинских органа управе, на доле назначену адресу:

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Пријава на јавни позив

Покрајинског секретаријата за регионални развој,

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

J A В Н И   П О З И В

ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Општина/град подносилац пријаве

Адреса подносиоца пријаве

НЕ ОТВАРАТИ

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом, електронском поштом или директно у просторије Секретаријата) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

 IX ОДЛУЧИВАЊЕ О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем образује комисију за оцену пријава (у даљем тексту: Комисија). Комисија врши преглед и oцену пристиглих пријава, формира ранг листу на основу бодовања и саставља записник.

Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Комисије доноси одлуку о распореду и коришћењу средстава која је коначна.

Одлука о распореду и коришћењу средстава објављује се на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата.

Након објављивања Одлуке о распореду и коришћењу средстава, Покрајински секретаријат и Корисник средстава ће закључити уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

Покрајински секретаријат ће финансирати израду пројектно-техничке документације у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Х ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације у вези са Позивом могу се добити у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу путем електронске поште на имејл адресе: оlga.knezevic@vojvodina.gov.rs, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs и marijana.rakic@vojvodina.gov.rs

Конкурс можете преузети овде

Обрасце пријаве можете преузети овде

U Pokrajinskoj vladi obeležena 175. godišnjica Majske skupštine

 

Преузмите андроид апликацију.